آخرین اخبار

کلیه نهال های این مجموعه ، استاندارد و با بالاترین کیفیت و از ارقام اصلاح شده تجاری بوده و منشاء آن غالبا موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و زیر نظر کارشناسان و محققین مجرب باغبانی و عاری از هرگونه آفات و بیماریها و دارای گواهی بهداشت و شناسنامه دار تولید گردیده است. ارائه گواهی بهداشت و شناسنامه نهال برای کلیه نهال کاران الزامی می باشد.

insta

         

محصولات