آخرین اخبار

احداث باغ فندق

شرح گیاه

درختچه ای به ارتفاع ۵/۱ متر که در اماکن مساعد به ارتفاع۶ تا ۷ متر (گاهی بیشتر) درمی می آید و به سهولت جنگلی انبوه بوجود می آورد. برگهائی پهن و نوک تیز با دو ردیف دندانه، به رنگ سبز و گلهائی بر دو نوع نر وماده دارد.نوع نر این گلها دارای ۳ تا ۸ پرچم است و مجموعه آن به صورت سنبله های آویخته در پائیز ظاهر می شود. میوه آن که فندق نامیده می شود، در حالت تازه از پوشش سبز رنگی پوشیده شده است.ولی تدریجاً پس از خشک شدن از آن جدا می شود. گونه C.avellana به عنوان فندق اروپائی شناخته شده و بصورت تجاری کاشته می شود. در اثر دو رگه گیری این گونه با سایر گونه های موجود در این جنس تنوع زیادی در ارقام فندق ایجاد شده است.

ارقام فندق : رقم بارسلونا، رقم باتلر، رقم انیس رقم ایستاریکی ، رقم نور تامتون ، رقم آنا، رقم سلف ها سگر (پوست آزاد)، رقم اسکینر، رقم توندا جنیتل

نیاز اکولوژیکی

درختان فندق به زمستان نسبتاً سرد و تابستان خنک نیاز دارند برای رشد و تکامل میوه تابستان خنک و طولانی از تابستان گرم و طولانی مناسبتر است. درختان فندق برای رفع نیاز سرمایی بایدمدت نسبتاً طولانی در معرض سرمای متوسط قرار گیرند. در مناطق مرطوب درختها نسبت به عوامل بیماریزا حساس هستند. درختان فندق مقاوم به سرما هستند. شاتونها و گلهای ماده فندق در مقایسه با گلهای باز شده مقاومت بیشتری نسبت به سرما دارند. در صورتیکه گلهای ماده باز شده باشند دمای ۵/۹- درجه سانتی گراد به آنها صدمه می زند بین حداقل و حداکثر دمای هوا با تاریخ های گل دهی گل آذین نر و ماده رابطه مستقیمی وجود دارد افزایش مجموع درجه حرارتهای موثر ظهور کلاله را در ارقام زودرس به تاخیر می اندازد.

مقاومت بافتها نسبت به سرما تعیین شده است که از حساس تا مقاوم عبارتند از :

استوانه مرکزی، آوندهای چوب، کامبیوم و پوست. در اواسط زمستان مقاومت جوانه های رویشی نسبت به سرما بیشتر از گلهای ماده است. همچنین مقاومت اکثر گلهای ماده در دی ماه بیشتر از گلهای نر است از کاشت فندق در مناطق پست که هوای سرد در آنجا باقی می ماند باید خودداری کرد و همینطور بادهای خشک نیز نباید در آن منطقه وجود داشته باشد مناطقی که دارای بارندگی متوسطی بوده و توزیع بارندگی نیز در طول فصل مناسب است برای کاشت موفقیت آمیز فندق خیلی مناسب هستند. خاکهای خنثی تا کمی اسیدی با ۶= pH برای کاشت فندق مناسب است.

آماده سازی خاک

نوع خاک مناسب برای کاشت فندق در مناطق مختلف متغیر است ولی بطور کلی خاک باید عمیق، حاصلخیز و دارای زهکشی خوبی باشد. در خاکهای عمیق مقدار زیادی آب و مواد غذایی ذخیره می شود که در طی فصول خشک مورد استفاده قرار می گیرد. ریشه های درخت فندق تا عمق ۵/۲ تا ۴ متر بسرعت رشد می کند. عوامل نامساعدی مثل وجود لایه غیر قابل نفوذ، بالا بودن سطح آب زیرزمینی وجود سنگ و شن و عدم وجود تهویه در خاک، رشد ریشه ها را محدود می کند. خاک باید تا عمق ۴ متر دارای تهویه خیلی باشد درختان فندق در مقایسه با درختان گردو تحمل بیشتری نسبت به خاکهای فشرده دارند.

ازدیاد فندق

ازدیاد به دو روش،ازدیاد به وسیله بذر و از دیاد رویشی انجام می گیرد.

در ازدیاد به وسیله بذر با کاشت فندق بلافاصله پس از برداشت همراه با پریکارپ به مقدار زیادی جوانه زنی را کاهش می دهد. حذف پوسته بذر مثل حذف پریکارپ جوانه زنی را تا ۸۱ درصد افزایش می دهد. خواب بذر با یک دوره استراتیفیکاسیون به مدت ۶ ماه برطرف می شود. در صورتیکه فندق دیر برداشت شود (آخر شهریور) پریکارپ میوه ها سخت می شود در اینصورت ابتدا یک دوره استراتیفیکاسیون گرم در ۲۰ درجه سانتی گراد ضروری است و بدنبال آن بذور فندق باید در معرض یک دوره سرما (۴ درجه سانتی گراد) قرار گیرند. در میوه هایی که زود برداشت می شوند (آخر مرداد) آندوسپرم و جنین اغلب به اندازه کافی رشد نمی کند و جوانه زنی این قبیل بذور بخوبی صورت نمی گیرد. برای از بین بردن خواب بذور فندق اگر آنها را به مدت ۶ هفته در معرض سرمای ۵ درجه سانتی گراد قرار داده و سپس به ۲۰ درجه سانتی گراد منتقل شوند اسید جیبرلیک در بذر تجمع یافته و موجب جوانه زنی می شود.

در ازدیاد رویشی روشهای مختلفی وجود دارد که عبارتند از :

از دیاد بوسیله قلمه – ازدیاد بوسیله خوابانیدن – ازدیاد بوسیله پیوند – ازدیاد بوسیله ریزازدیادی

تاریخ و فواصل کاشت

زمینهای شیب دار قبل از کاشت باید تراس بندی شوند تا بتوان درختان فندق را با فواصل مناسب در آنها کاشت این عمل استفاده از کودهای شیمیایی ، دامی و نیز آبیاری را تسهیل می کند. در هنگام کاشت باید دقت شود داخل چاله ها عاری از سنگ باشد زیرا وجود سنگ ریشه ها را محدود می کند کاشت فندق در اواخر زمستان یا در بهار صورت میگیرد. در هنگام کاشت پس از حفر گودالها در ته هر گودال مقداری خاک را به صورت کپه ریخته و ریشه نهال را در روی آن قرار می دهند سپس بقیه گودال را با خاک رویی پر کرده و آنرا سفت می کنند. اطراف نهال را با خاک اره یا خاک سست پوشانده و آنرا آبیاری می کنند. برای کاهش تعداد پا جوش ها و حذف آسانتر آنها نهالها را از ارتفاع ۵۰ تا ۷۵ سانتی متری سربرداری می کنند و تنه نهالها را به منظور جلوگیری از آفتاب سوختگی با یک ماده سفید رنگ آمیزی کرده و یا با کاغذ سفید آنرا می پوشانند.

کاشت

در صورتیکه فندق بصورت بوته ای یا پرچین پرورش داده نشود فاصله کاشت ۶ متر است. عملکرد فندق در حالت درخت بشتر از حالت بوته ای است. در حالت بوته ای قسمت مرکزی ضعیف مانده و یا در اثر سایه قسمتهای بیرونی از بین میرود. فاصله کاشت بسته به اینکه در بین درختان فندق چیز دیگری هم کاشته شود متفاوت است.

داشت

مراقبت از درختان فندق از جنبه های مختلفی صورت می گیرد. که بقرار زیر است :

هرس:در درختان بارده شاخه های جانبی که بر روی شاخه های اصلی قرار دارند هر سال هرس شده مر شاخه های ضعیف حذف می شوند. اگر در هنگام کاشت هرس ریشه صورت گرفته باشد در مراحل بعدی نیاز به هرس کمتر خواهد بود ولی وقتی درختان فندق ۱۲ تا۱۵ ساله شدند بهتر است مقدار زیادی از شاخه های جانبی هرس شوند تا رشد شاخه های قوی تحریک شود. در این حالت در هر درخت ۸ تا ۱۰ شاخه باقی می گذارند تا میوه بهتر پر شده و محصول افزایش یابد. اضافه کردن کود دامی به مقدار ۳۰ تن در پائیز به همراه ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات و در بهار ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم سولفات آمونیوم یا ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم سیانید کلسیم و یا ۱۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیوم پیشنهاد می شود.

مبارزه با آفات

آفات فندقها از قبیل کنه فندق، سرخور طومی فندق ، سوسک چوب خوار، کنه مولد کال فندق، سپردار فندق ، نماند ، پژمردگی باکتریابی، پژمردگی فندق ، پوسیدگی قهوه ای یا آنتراکوز کپک خاکستری و بیماری ویروس موزائیک می باشد.

آبیاری

اگر فندق در خاکهای حاصلخیز که ظرفیت نگهداری آب زیادی دارند کاشته شود به آبیاری کمی نیاز خواهد داشت.

حذف پاجوشها : حذف پاجوشها در اطراف تنه فندق ضروری است به منظور حذف موثر پا جوشها ضروری است که عمل حذف ۳ تا ۴ بار در سال و تا چند سال پس از کاشت صورت گیرد.حذف پا جوشهای جدید باید تا حد امکان از نزدیک محل رشد آنها صورت گیرد.مبارزه با علف های هرز که توسط علف کش های شیمیایی صورت می گیرد.

گل دهی : گل دهی فندق ۳ تا ۴ سال پس از کاشت صورت می گیرد ولی معمولاً باردهی از سال ۵ یا ۶ شروع می شود مدت باردهی ۱۰ تا ۲۰ سال است شاخه هایی که طول آنها ۱۶ تا ۲۵ سانتی متر است بیشترین ظرفیت باردهی را دارند.تمام گونه های جنس Corylus یک پایه بوده، گلهای یک جنسی تولید می کنند و گرده افشانی آنها توسط باد صورت می گیرد. دوره گل دهی فندق در شرایط طبیعی حدود ۳ ماه طول می کشد که با گرده افشانی ارقام زودرس شروع شده و با مرحله اوج گل دهی در ارقام دیررس تمام می شود. فندق گیاهی خود ناسازگار است لذا برای انجام گرده افشانی مطلوب باید ارقام مختلف با هم کاشته شود. کاشت ۱۲درصد درختان گرده افشان در شرایط مساعد برای گرده افشانی رقم اصلی کافی است.

برداشت

میوه های فندق پس از رسیدن بر روی زمین می ریزند میوه هایی که به روی زمین می ریزند در اثر رطوبت خاک تغییر رنگ می دهند از این رو برای جلوگیری از آن باید در اولین فرصت پوست میوه ها جدا شود.میوه ها در طول فصل باید ۲ تا ۳ بار جمع آوری شوند. عملکرد درختان فندق بسته به سن و قدمت درخت فاصله کاشت ، عملیات آماده سازی خاک و عوامل دیگر متفاوت است اگر یک هکتار باغ ۲۲۰۰ کیلوگرم محصول تولید کند محصول خوبی داشته است عملکرد درختان، بارده از سالی به سال بعد دچار نوسان می‌گردد.

دامنه انتشار

آذربایجان کلیبر،اهر (در ۱۲۰۰ متری) قره داغ، ارسباران ، اردبیل، آستارا، آسپینا در طالش (در ارتفاعات ۱۵۰۰ متری) جواهرده، جیرکوه (رامسر) و در بعضی از نقاط کشور پرورش داده می شود.

۶۱ نظرات

 1. سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم و امیدوارم باعث ایجاد انگیزه براتون بشه

 2. Very interesting info !Perfect just what I was searching for! “The only gift is a portion of thyself.” by Ralph Waldo Emerson.

 3. “Terrific work! This is the type of info that should be shared around the web. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site. Thanks =)”

 4. Very quickly this site will be famous amid all blogging and site-building visitors, due to it’s pleasant articles or reviews

 5. My relatives all the time say that I am wasting my time here at web, but I know I am
  getting familiarity all the time by reading thes good content.

 6. Hello there! This article couldn’t be written much better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!

  He constantly kept preaching about this. I am going to forward this information to
  him. Fairly certain he’ll have a very good read. Thanks for sharing!

 7. Wow! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different subject
  but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of colors!

 8. Hello there, I do believe your blog could be having web browser compatibility issues.

  When I take a look at your web site in Safari, it
  looks fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues.
  I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that,
  excellent blog!

 9. certainly like your web site however you need to check the
  spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with
  spelling problems and I find it very bothersome to inform the truth then again I’ll definitely come again again.

 10. Whats up this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you
  have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding
  skills so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 11. Hi there to all, how is everything, I think every one is getting
  more from this site, and your views are fastidious for new people.

 12. I always spent my half an hour to read this webpage’s articles all the time along with a cup
  of coffee.

 13. I am regular visitor, how are you everybody?
  This paragraph posted at this website is really good.

 14. Thank you for the auspicious writeup. It in fact
  was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable
  from you! However, how can we communicate?

 15. Hello, yup this post is really good and I have learned lot of things from it about
  blogging. thanks.

 16. I constantly emailed this blog post page to all my contacts, because if like to read it next my friends will too.

 17. We are a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your site provided us with helpful information to work
  on. You have done an impressive process and our
  entire group might be grateful to you.

 18. I do trust all the concepts you have offered for your post.
  They’re very convincing and will definitely work. Still, the posts are very brief for starters.
  May you please extend them a little from subsequent time?
  Thanks for the post.

 19. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from.
  kudos

 20. My family every time say that I am wasting my time here at web, except I know I am getting know-how every day by reading
  such fastidious articles.

 21. Highly descriptive post, I liked that a lot. Will there be
  a part 2?

 22. Hello! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
  There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Cheers

 23. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all
  is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a
  pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Cheers

 24. Hi to every one, it’s genuinely a good for me to pay a quick visit this web
  site, it consists of important Information.

 25. That is very interesting, You’re an overly skilled blogger.
  I’ve joined your feed and stay up for in search of more
  of your great post. Also, I have shared your website in my social networks

 26. Very shortly this web site will be famous amid all blog users, due to it’s nice posts

 27. Its such as you learn my thoughts! You seem to
  grasp a lot approximately this, such as you wrote the guide in it or something.

  I believe that you could do with some % to power the
  message home a bit, but other than that, that is great blog.

  A fantastic read. I’ll certainly be back.

 28. Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I am
  going to come back yet again since I saved as a favorite it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and
  continue to help other people.

 29. Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog
  and wished to mention that I have truly enjoyed surfing around your weblog posts.
  After all I’ll be subscribing in your rss feed and I’m hoping you write again soon!

 30. You need to take part in a contest for one of the best sites on the net.
  I most certainly will recommend this site!

 31. Very nice article. I certainly appreciate this website.
  Continue the good work!

 32. This post will help the internet visitors for creating new webpage or even a
  blog from start to end.

 33. Since the admin of this web page is working, no question very rapidly it will be renowned, due to its quality
  contents.

 34. Fastidious respond in return of this issue with solid arguments and describing everything
  concerning that.

 35. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 36. I was wondering if you ever thought of changing the layout
  of your blog? Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.

  Youve got an awful lot of text for only having
  one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?
  pof natalielise

 37. This is a topic that is close to my heart… Best wishes!
  Where are your contact details though?

 38. I’m not that much of a online reader to be honest but
  your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to
  come back later on. Many thanks

 39. Can you tell us more about this? I’d want to find
  out some additional information. natalielise plenty of fish

 40. Appreciating the hard work you put into your blog and in depth information you provide.
  It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Great read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 41. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found
  any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the
  net will be much more useful than ever before.

 42. Appreciate the recommendation. Will try it out.

 43. Hurrah, that’s what I was looking for, what a information! present here at this web
  site, thanks admin of this web page.

 44. This is my first time visit at here and i am really happy
  to read all at alone place.

 45. If you are going for most excellent contents like myself, simply pay a quick visit this website all the time since it provides quality contents, thanks

 46. Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout
  out and tell you I really enjoy reading your posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?

  Thank you!

 47. Outstanding story there. What happened after?
  Good luck!

 48. Hi all, here every one is sharing these kinds of experience, thus
  it’s nice to read this website, and I used to pay a visit this weblog all the time.

 49. Hi colleagues, how is everything, and what you want to say regarding this piece of
  writing, in my view its really remarkable in favor of me.

 50. As the admin of this web site is working, no doubt very shortly it will be renowned, due to its quality contents.

 51. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from
  somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make
  my blog shine. Please let me know where you got your theme.
  Thanks a lot

 52. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has aided me out loads.
  I’m hoping to contribute & assist other users like its helped me.

  Great job.

 53. Valuable info. Lucky me I found your website by
  accident, and I am surprised why this accident did not came about earlier!
  I bookmarked it.

 54. I visit daily a few web sites and sites to read posts,
  however this webpage provides quality based writing.

 55. You are so cool! I don’t suppose I have read through something like that before.
  So good to discover another person with genuine thoughts on this topic.
  Seriously.. thank you for starting this up.
  This website is something that is required on the internet, someone
  with a little originality!

 56. Undeniably imagine that which you stated. Your favourite reason appeared to be on the net the easiest factor
  to remember of. I say to you, I certainly get annoyed while other
  folks consider worries that they just do not know about.

  You controlled to hit the nail upon the top as neatly as outlined out the whole
  thing with no need side-effects , other folks could take
  a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 57. This website definitely has all the information and facts I needed
  about this subject and didn’t know who to ask.

 58. I think that everything said made a lot of sense.
  But, what about this? suppose you were to create a awesome headline?
  I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog, however what if you added a title
  to maybe get a person’s attention? I mean احداث باغ فندق | بازار نهال ایران is a little plain. You might look
  at Yahoo’s front page and note how they create
  article titles to get people to click. You might try
  adding a video or a related pic or two to grab people
  interested about everything’ve got to say. Just my opinion, it could
  bring your website a little livelier.

 59. generic viagra when in us why is cialis so expensive cialis website how to take cialis low price ed pills https://cialismars.com/ – cialis 24 hours

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمت های علامت گذاری شده الزامی هستند . *

*